Công ty bảo vệ tại quận 10 : Khi khách hàng tại Quận 10 sử dụng dịch vụ bảo vệ của công ty DVBV Việt Nam 24H. Chúng tôi luôn cắt cử các CHMT, Đội điều lệnh tuần tra giám sát nhân viên bảo vệ đang trực tại Mục tiêu, Nhằm duy trì kỹ cương, […]