Công ty Dịch vụ bảo vệ Việt nam 24H, tham gia bảo vệ Khu công nghiệp Pouyuen