Phương án Tuần Tra Bảo Vệ KHU CÔNG NGHIỆP Kho/Bãi Lớn NHỮNG YÊU CẦU CỦA BAN QUẢN LÝ KCN: Bằng biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài Kho. Sử dụng hệ thống tuần tra Smart Phone nhằm nắm bắt tình hình xung […]